Home News Pop! ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Program

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Programธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ส่งออกไทย ร่วมกันจัดโครงการ SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) หลักสูตร “อบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการขยายตลาดของธุรกิจไทยสู่ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจการส่งออก รวมถึงผู้สนใจที่กำลังมองหาตลาดส่งออกในอนาคต โดยมี พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment and Small SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์, อารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเข้าโครงการในครั้งนี้ จำนวน 90 คน